Thông tin - Tin tức

V/v nhắc đơn vị nộp báo cáo tự đánh giá chuẩn hiệu trưởng, giáo viên năm học 2018-2019 - Phòng TCCB

Admin Tran Phu

Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đơn vị có tên sau gửi Mail gấp các bảng phụ lục tổng hợp kết quả tự đánh chuẩn Hiệu trưởng và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2018-2019 (theo Công văn số 605/GDĐT-TC ngày 04 tháng 3 năm 2019 về hướng dẫn thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông và Công văn số 1784/GDĐT-TC ngày 27 tháng 5 năm 2019 về nhắc các đơn vị gửi báo cáo tự đánh giá chuẩn hiệu trưởng, giáo viên năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Lưu ý:

1. Chỉ gửi mail 02 file Phụ lục (file excel) về địa chỉ [email protected]. Không gửi file nén.

2. Thời hạn gửi mail: hết ngày 07 tháng 6 năm 2019.

Các đơn vị chưa gửi hồ sơ (văn bản giấy) các bảng phụ lục tổng hợp kết quả tự đánh chuẩn Hiệu trưởng và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2018-2019: gửi gấp về Phòng TCCB trong ngày 07/6/2019.

          Danh sách các đơn vị chưa gửi Mail các bảng phụ lục tổng hợp kết quả tự đánh chuẩn Hiệu trưởng và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2018-2019:

  1. Phòng GD&ĐT: Quận 11, quận Tân Bình.

  (Các Phòng GD&ĐT chưa gửi mail phụ lục tổng hợp kết quả tự đánh chuẩn giáo viên theo Biểu mẫu 3B: Quận 1, Quận 5).

  2.Các Trường THPT (công lập): Giồng Ông Tố, Nguyễn Chí Thanh, Tân Phong, Trần Hữu Trang, Nguyễn Thị Diệu.

  Ngày 05 tháng 7 năm 2019 _PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ_