Thông tin - Tin tức

Về việc triển khai thực hiện Hội thi “Trường học Xanh” năm học 2019-2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thực hiện Kế hoạch Liên Sở số 8197/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi “Trường học Xanh” năm 2019 - 2020 dành cho trường học ở tất cả các cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến thủ trưởng đơn vị về thời gian, nội dung thực hiện Hội thi “Trường học Xanh” năm học 2019-2020.