Thông tin - Tin tức

Về việc họp giao ban công tác y tế trường học, năm học 2019 – 2020. - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Kính gửi: - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;- Hiệu trưởng trường THPT;- Giám đốc trung tâm GDNN - GDTX;- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.