Thông tin - Tin tức

Về việc giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thực hiện Công văn số 726/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020