Thông tin - Tin tức

Về việc chuẩn bị công tác cơ sở vật chất cho việc học sinh trở lại trường trong tình hình dịch Covid-19 đã ổn định. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện; Hiệu trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở) - Phòng KHTC

Admin Tran Phu