Thông tin - Tin tức

Về triển khai cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý hồ sơ điện tử để thực hiện mẫu báo cáo 02.01.N/BNV-CBCCVC Thông tư số 03/2018/TT-BNV - Phòng TCCB

Admin Tran Phu