Thông tin - Tin tức

Về tổ chức thực hiện thu học phí và các khoản thu khác năm học 2019-2020 khi tổ chức đi học lại của các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo Thành phố. - Phòng KHT

Admin Tran Phu