Thông tin - Tin tức

Về tổ chức lớp tập huấn "Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu, hoàn chỉnh sổ sách và lập báo cáo quyết toán năm 2018" cho các cơ sở trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo - Phòng KHTC

Admin Tran Phu