Thông tin - Tin tức

Về thực hiện quy định về bảo tồn đa dạng sinh học, động vật hoang dã - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp