Thông tin - Tin tức

Về thực hiện phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyêt tật theo phương thức giáo dụchòa nhập trong cơ sở giáo dục - Phòng TCCB

Admin Tran Phu

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện;

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 5601/UBND-VX ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập trong cơ sở giáo dục và Công văn số 1061/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tính tiền lương 01 giờ dạy của giáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

(xem tiếp nội dung tại file đính kèm)


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)