Thông tin - Tin tức

Về thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, “Giảm sử dụng túi ni lông” và “Chống rác thải nhựa” - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục bảo vệ môi trường; phong trào “Chống rác thải nhựa” Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”