Thông tin - Tin tức

Về thực hiện Chỉ thị 993/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ biến các nội dung theo Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học nghiêm túc để thực hiện