Thông tin - Tin tức

Về tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Nhằm tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng hình ảnh nhà giáo; tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh