Thông tin - Tin tức

Về rà soát hiện trạng cơ sở vật chất để đánh giá nhu cầu trang bị cho các trường tiểu học công lập trên địa bàn Thành phố. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) - Phòng KHTC

Admin Tran Phu