Thông tin - Tin tức

Về quy đổi tiết dạy đối với công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ - Phòng TCCB

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc quy đổi tiết dạy đối với công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ đối với đon vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.