Thông tin - Tin tức

Về nội dung thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu