Thông tin - Tin tức

Về nhận tài liệu, sách và bổ sung Tủ sách pháp luật tại các cơ sở giáo dục - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Các đơn vị nhận tài liệu tại Lầu 11, Phòng 11.1-Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 04/3/2019 đến hết ngày 15/3/2019