Thông tin - Tin tức

Về nhận Quyết định giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng TCCB

Admin Tran Phu
 Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, cử đại diện đến nhận Quyết định giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019. Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 25/3 đến 29/3/2019. Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ (5.1) Sở Giáo dục và Đào tạo./.