Thông tin - Tin tức

Về nhận Phiếu đánh giá, phân loại Quý 4 đối với người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và Quyết định nâng lương trước niên hạn năm 2018 - Phòng TCCB

Admin Tran Phu
Kính đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cử đại diện đến Phòng Tổ chức Cán bộ (Lầu 5, Phòng 5.1) để nhận Phiếu đánh giá, phân loại Quý 4 đối với người đứng đầu và Quyết định nâng lương trước niên hạn năm 2018 của đơn vị. Thời gian: trong giờ hành chính từ ngày 01/03/2019 ( Thứ 6).