Thông tin - Tin tức

Về nhắc việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 - Phòng KHTC

Admin Tran Phu