Thông tin - Tin tức

Về nhắc báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng quý 3 năm 2020 và việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. - Phòng KHTC

Admin Tran Phu