Thông tin - Tin tức

Về lưu ý một số điểm thực hiện việc sử dụng tài sản công đối với các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố. (Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực

Admin Tran Phu