Thông tin - Tin tức

Về hướng dẫn danh mục các nhóm chất thải phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thực hiện Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố