Thông tin - Tin tức

Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tháng 6 năm 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện, phổ biến, thông tin cập nhật, rà soát, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại đơn vị