Thông tin - Tin tức

Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai và thực hiện tại đơn vị phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời cập nhật, rà soát, bổ sung, triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới.