Thông tin - Tin tức

Về giới thiệu cá nhân, tập thể để xét Giải thưởng Vừ A Dính 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Nhằm khích lệ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có thành tích học tập và lao động sáng tạo, xuất sắc; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị rà soát, gửi công văn và hồ sơ tuyển chọn cá nhân và tập thể căn cứ theo tiêu chuẩn cụ thể