Thông tin - Tin tức

Về đôn đốc việc nộp Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên kết theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học thuộc Sở, Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp, Giám đốc TT.GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC

Admin Tran Phu