Thông tin - Tin tức

Về cung cấp thông tin phục vụ rà soát các đơn vị thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục (giá học phí). (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện) - Phòng KHTC

Admin Tran Phu