Thông tin - Tin tức

Về chỉ đạo, triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Nhằm đảm bảo triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đồng bộ, rộng khắp và hiệu quả trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh