Thông tin - Tin tức

Về biểu diễn các tiết mục sân khấu và viết tham luận trong Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thời gian nộp tham luận: Trước ngày 15 tháng11 năm 2019.- Trình bày tham luận: Thực hiện bài viết tham luận 3 trang A4, size chữ 14, font chữ Times New Roman. Gửi về Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo (Bà Lương Cao Thúy Uyên, email: [email protected], Điện thoại: 098 9950769)