Thông tin - Tin tức

Về báo cáo thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị hoàn tất báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 19 của đơn vị trong năm học 2018-2019 (theo mẫu 1, mẫu 2 đính kèm Công văn và thông qua đường liên kết và gửi về Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 03/8/2019 .