Thông tin - Tin tức

Về báo cáo kết quả thực hiện vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ năm 2021, điều chỉnh thời hạn nộp báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 (Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC

Admin Tran Phu