Thông tin - Tin tức

Triển khai thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục q

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT