Thông tin - Tin tức

Triển khai thực hiện kế hoạch Quyết định 1076/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học đến năm 2020, định hướng đến năn 2025” - Phòn

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị chưa xây dựng và triển khai thực hiện, hoàn tất việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch theo qui định ở văn bản số 1038/KH-GDĐT-CTTT đã ban hành, gửi về bộ phận thường trực thông qua đường liên kết dưới đây trước ngày 10/8/2019