Thông tin - Tin tức

Triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về quy định bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đ

Admin Tran Phu
Căn cứ quy định tại Thông tư này, Thủ trưởng các đơn vị xây dựng quy định cụ thể Bộ Quy tắc ứng xử để thực hiện