Thông tin - Tin tức

Triển khai, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thực hiện Công văn số 1118/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.