Thông tin - Tin tức

Trao Quyết định phân công Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh - VP Đảng Ủy

Trao Quyết định phân công Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh - VP Đảng Ủy

Admin Tran Phu

                   Thực hiện Công văn số 1233-CV/ĐU ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và Quyết định số 296-QĐ/ĐU ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo về phân công Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Thường trực trao Quyết định phân công

đồng chí Phạm Võ Thị Phương Minh, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.