Thông tin - Tin tức

TP.HCM: Sẵn sàng bước vào thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục Phổ thông mới - TTTT&CTGD

Admin Tran Phu
Chủ động đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá và đổi mới công tác quản lý góp phần nâng cao chất lượng GD đã giúp ngành GD TP.HCM sẵn sàng bước vào thực hiện hiệu quả chương trình GD phổ thông (PT) mới.