Tổ bộ môn

Tổ ngữ văn năm học 2009-201

Administrator

Từ trái qua:

Hàng trên: cô Mỹ Liên, cô Ngọc Yến, cô Tuyết Lan, cô Quỳnh Dao, cô Minh Loan, cô Phạm Lan, thầy Đình Tuấn, thầy Đình Thành, thầy Quang Phát, thầy Vũ Hùng.

Hàng dưới: cô Trần Nga, cô Thanh Vân, cô Đinh Hà, cô Trương Thị Ái, cô Hoàng Tâm, cô Kim Chi, cô Đặng Thủy, cô Kim Thu