Đoàn thể phòng ban

Tổ Giám Thị trường THPT Trần Phú

Administrator

Theo ảnh chụp , từ trái qua phải :

STT HỌ VÀ TÊN BUỔI PHỤ TRÁCH LỚP GHI CHÚ 1 Hoàng Quang Lừng CHIỀU PHỤ TRÁCH CHUNG Tổ Trưởng 2 Phạm Minh Công SÁNG A10 ->A19(-A16) + Theo dõi, kiểm tra lớp TD-QS   3 Huỳnh Thanh Phong SÁNG B17 -> B22 + Lớp nghề, lớp chéo   4 Bùi Gia Sang CHIỀU C19 ->C21; B1 -> B3 + Theo dõi, kiểm tra lớp TD-QS   5 Lâm Cẩm Linh CHIỀU B4 ->B15;(- B10), + Lớp nghề, lớp chéo   6 Trần Thị Lý CHIỀU C1 -> C9   7 Lê Thị Duyên CHIỀU C10 -> C18   8 Phan Thị Thanh Mai SÁNG A1 -> A9   9 Tạ Thị Bảy SÁNG A16, A20 -> A22; B10, B16 Tổ Phó