Đoàn thể phòng ban

TỔ GIÁM THỊ NĂM 2013

TỔ GIÁM THỊ NĂM 2013

Admin Tran Phu

Nhìn từ trái sang:

1)  Thầy Huỳnh Thanh Phong

2) Cô Phan Thị Thanh Mai

3) Cô Nguyễn Thanh Ngọc Thuỷ

4) Cô Tạ Thị Bảy (Tổ trưởng)

 

5) Cô Lâm Cẩm Linh

6) Cô Trần Thị Lý

7) Cô Nguyễn Thị Quế Minh

8) Thầy Lê Xuân Huy