Thông tin - Tin tức

Tổ chức truyền thông hưởng ứng Phong trào chống rác thải nhựa - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm và khẩn trương triển khai thực hiện truyền thông hưởng ứng Phong trào chống rác thải nhựa và báo cáo kết quả thực hiện