Thông tin - Tin tức

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm học 2021 – 2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai, hướng dẫn một số nội dung trong giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022, triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường” và “Trường học xanh” năm học 2021 – 2022; hoạt động giáo dục và truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo; đồng thời thực hiện các biện pháp, yêu cầu về cơ sở vật chất đối với trường học khi học sinh đi học trở lại; thực hiện Kế hoạch số 3312/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2021