Thông tin - Tin tức

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm và khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.