Thông tin - Tin tức

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm và khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Chính trị tư tưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo