Thông tin - Tin tức

Tiếp tục tăng cường triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị tiếp tục tăng cường triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU