Thông tin - Tin tức

Thực hiện công tác Thể thao học đường năm học 2018-2019 (Có đính kèm mẫu báo cáo) - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo qui định