Thông tin - Tin tức

Thực hiện báo cáo tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả tổ chức thực hiện với các nội dung:1.Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.2.Kết quả thực hiện3.Đánh giá kết quả thực hiện (Mặt được, mặt chưa được).Ngoài ra, đề nghị các thủ trưởng đơn vị thực hiện bổ sung bảng số liệu theo mẫu 1 (Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo), mẫu 2 (Đối với Các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng, các trường phổ thông có nhiều cấp học, Trung tâm GDNN-GDTX, đơn vị trực thuộc Sở) đính kèm Công văn và gửi về