Thông tin - Tin tức

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo về phân công Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở khóa VII phụ trách tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 202

Admin Tran Phu