Thông tin - Tin tức

THỜI HẠN NỘP ĐIỂM ĐỢT 1 - HK1 - NĂM HỌC 2013-2014

THỜI HẠN NỘP ĐIỂM ĐỢT 1 - HK1 - NĂM HỌC 2013-2014

Admin Tran Phu

Theo kế hoạch công tác, thầy cô hoàn tất trả bài và nộp file điểm cho phòng Học vụ từ nay đến ngày

16/10/2013. Để giao phiếu liên lạc cho PHHS đúng thời gian, thầy cô vui lòng nộp điểm đúng hạn

quy định. Email điểm: [email protected]